OZEL TEKNELERIN DONANIMI VE KULLANACAKLARIN YETERLILIGI

Özel Teknelerin Donanımı ve Kullanacakların Yeterliliği :

Resmi Gazete Tarihi: 02.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26804ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OZEL TEKNELERIN DONANIMI VE KULLANACAKLARIN YETERLILIGI

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-13/9/2009-27348)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı ile bu tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-13/9/2009-30535)

(1) Bu Yönetmelik, özel tekneler ile bunların sahiplerini ve kullanacak kişileri kapsar.

GEMIADAMI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI BIR ARADA

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-14/9/2018-30535)  

(1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 479 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi hükümlerine ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

OZEL TEKNELERIN DONANIMI VE KULLANACAKLARIN YETERLILIGI

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amatör Denizci Belgesi/Certificate of Competence For Operators of Pleasure Craft (ADB): Özel tekneleri kullanmak için bu Yönetmelikte aranan şartları sağlayan kişilere verilen belgeyi,

b) Gezi Tekneleri Yönetmeliği: 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğini,

c) (Değişik:RG-14/9/2018-30535)  İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ç) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneleri,

d) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Ruhsatname: Bağlama kütüğü ruhsatnamesini,

e) Su Üstü Sporu: Yelken veya motor veya kürekle su üstünde seyreden tekne ve deniz araçları ile yapılan sporu,

ifade eder.

OZEL TEKNELERIN DONANIMI VE KULLANACAKLARIN YETERLILIGI

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Teknelerin Ölçülmesi, Belgelendirilmesi, Kaydı, Terkini ve Donatımı

Özel teknelerin ölçülmesi ve kaydı

MADDE 5 – (Mülga:RG-13/9/2009-27348)

Özel teknelerin belgelendirilmesi, belgenin yenilenmesi ve kaydın terkini

MADDE 6 – (Mülga:RG-13/9/2009-27348)

Özel teknelerin donatımı ve seyri

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Bağlama kütüğü ruhsatnamesinin seyir esnasında teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı zorunludur.

(2) (Mülga:RG-13/9/2009-27348)

(3) Özel tekneler, bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın, en az ADB veya gemici ve üstü yeterlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyreder. Ancak, 16 yaşından küçük ADB sahibi kişiler, boyu 7 metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan özel tekneleri sevk ve idare edemezler.

(4) Özel tekneler, çıkarılacak Tebliğde şekli belirtilen yetki yazısı ile, sahipleri tarafından başkalarına geçici olarak verilebilir. Dernek veya vakıflara ait özel tekneler ancak üye ve sporcuları tarafından yetki yazısı ile kullanılabilir.

(5) (Değişik:R.G.2/10/2009-27364) Motoru on beygir gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kanolar/kayaklar ile ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneleri kullananlarda ADB aranmaz.

(6) Özel tekneler çıkarılacak Tebliğ ile belirlenen asgari emniyet teçhizatı ve deniz kirliliğini önleyici teçhizat listesine göre donatılır.

(7) Özel teknelerde seyirde en çok 12 kişi bulunur.

OZEL TEKNELERIN DONANIMI VE KULLANACAKLARIN YETERLILIGI

DENIZ VE BALIK TERIMLER SOZLUGU

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Denizci Belgesi Alma Şartları, Sınavları ve Belgelendirme

Yeterlik şartları

MADDE 8 – (1) T.C. Vatandaşı olan ve ADB almak isteyen kişilerde;

a) 14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların Ek–1 deki Muvafakatnameye uygun imzası noterlikçe onaylanmış veli veya vasi muvafakati aranır.),

b) 9 uncu maddede belirtilen şartları taşıdığını sınava başvuru sırasında belgelemek,

c) (Ek:RG-8/5/2014-28994)(2) (Değişik:RG-14/9/2018-30535)  İdare tarafından elektronik ortamda verilen uzaktan eğitim programını tamamlamak veya İdare tarafından düzenlenecek olan eğitime katılmak,

ç) Amatör Denizci Sınavını başarmak

şartları aranır.

(2) (Değişik:RG-14/9/2018-30535)  Denizcilikle ilgili eğitim veren fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının güverte ve makine bölümü mezunları, Deniz Harp Okulu mezunları, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Güverte ve Makine bölümleri mezunları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri denizcilik alanı mezunlarına talep etmeleri halinde sınav şartı aranmadan ADB verilir.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de oturma izni almış olan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde ADB verilir.

OZEL TEKNELERIN DONANIMI VE KULLANACAKLARIN YETERLILIGI

ADB alacakların sağlık şartları

MADDE 9 – (Değişik:RG-16/11/2018-30597)

(1) ADB alacak kişilerin 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen birinci grup sürücü belgesi sınıfları için istenen sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslara göre sağlık raporu almaları gerekir.

(2) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında sürücü belgesi sahibi olanlar bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sağlık ve muayene şartlarından muaftır.

(3) ADB sahibi kişide sağlığı bakımından özel tekne kullanımına engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde, İdare tarafından ADB belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından özel tekne kullanımına ilişkin bir engelinin olmadığı veya mevcut olan bu halin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, ADB belgesi kişiye iade edilir.

OZEL TEKNELERIN DONANIMI VE KULLANACAKLARIN YETERLILIGI

Amatör denizci belgesi sınavları

MADDE 10 – (Değişik:RG-8/5/2014-28994)  

(1) ADB sınavları İdare tarafından yapılır ya da yaptırılır. Bu sınavlar, belirlenen sınav yer ve tarihlerinde, yazılı veya internet ortamında bilgisayarda çevrimiçi olmak üzere en az dört seçenekli çoktan seçmeli test yöntemiyle tek oturumda yapılır.

(2) Sınava başvuru yöntemi, sınav öncesi ve sonrası işlemleri ile sınav kuralları İdarenin resmi internet sitesinde duyurulur.

Sınav konuları ve başarı notu

MADDE 11 – (Değişik:RG-8/5/2014-28994)  

(1) Sınav başarı notu 100 üzerinden 60’tır. Sınavda; seyir, denizde çatışmayı önleme kuralları, gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji, denizde güvenlik ve denizde haberleşme, ilk yardım, deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler, tekne, motor ve elektrik bilgisi gibi konuları içeren en az 50 soru sorulur.

Özel Teknelerin Donanımı ve Kullanacakların Yeterliliği

OZEL TEKNELERIN DONANIMI VE KULLANACAKLARIN YETERLILIGI

Özel Teknelerin Donanımı ve Kullanacakların Yeterliliği

Amatör denizci belgesi düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-14/9/2018-30535) Şekli Ek-2’de belirlenen Amatör Denizci Belgesi, İdare tarafından düzenlenir ve sınavı başaran adaya veya yetkilendirdiği vekiline verilir.

(2) ADB kayıtları, kişinin belge numarası, kimlik ve iletişim bilgileri, fotoğrafı, sınav yeri, sınav tarihi, sınav başarı notu, sağlık raporuna ve belge harcı tahsiline ilişkin bilgilerin yer aldığı veri tabanında tutulur. Bilgisayar ortamında bulunan veri tabanı, Amatör Denizci Kütüğü adını taşır.

(3) Bilgisayar ortamında tutulan kayıtlara ilişkin bilgi ve belgeler, sınavın yapıldığı yer tarafından, sınav tarihi itibariyle tutulan dosya muhtevasında iki yıl süre ile muhafaza edilir. İki yılın sonunda imha komisyonu marifetiyle imha edilir.

OZEL TEKNELERIN DONANIMI VE KULLANACAKLARIN YETERLILIGI

Yetkilendirilecek kurum ve kuruluşlar

MADDE 13 – (Değişik:RG-8/5/2014-28994)  

(1) İdare, ADB sınavını yapmak, eğitimini vermek, belge düzenlemek ve amatör denizci kütüğünü ve kayıtlarını tutmak üzere kurum ve kuruluşları sözleşme ile yetkilendirebilir. Yetkilendirilen kurum ve kuruluşun düzenlediği ADB, İdare tarafından onaylanmadıkça sahibine teslim edilmez.

(2) Yetkilendirmeye esas kriterler ile yetkilendirme usul ve esasları İdare tarafından belirlenir.

BALIK AVI TUR SEKLIMIZ OGRETICI MAHIYETTEDIR

Amatör Denizci Belgesi yenileme işlemleri

MADDE 14 – (1) ADB’nin herhangi bir nedenle yenilenmesi isteniyorsa, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre, belge harcı ödendiğini gösterir makbuz eklenerek ve yenilenme nedenleri belirtilmek suretiyle yazılı olarak belgeyi veren İdare veya yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşa başvurulur.

OZEL TEKNELERIN DONANIMI VE KULLANACAKLARIN YETERLILIGI

Amatör Denizci Belgesi geçerlik alanı

MADDE 15 – (1) ADB gemi adamı yeterlik belgesi yerine geçmez. Bu belgeyle Gemilerin Gemi Adamlarıyla Donatılmasına İlişkin Yönergede belirtilen resmi kurumlara ait ve resmi hizmete mahsus hizmet motorları hariç hiçbir tekne ve gemide ücret karşılığında çalışılamaz.

(2) Turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatlar kiracı sıfatıyla ADB sahibi kişilerce sevk ve idare edilebilirler. Ayrıca, yabancı uyruklular kendi ülkelerinden almış oldukları belgenin tanıdığı yetkiler çerçevesinde anılan tekneleri kullanabilir.

Amatör Denizci Belgesinin iptali

MADDE 16 – (1) Amatör Denizci Kütüğüne kaydedildikten ve belgesi teslim edildikten sonra 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen şartlardan herhangi birini kaybetmesi veya kişinin kendi isteğiyle veya vefatı halinde, Amatör Denizci Belgesi İdarece iptal edilir, belgenin iadesi istenir, durum kütüğe işlenir ve denetlemeye yetkili kurumlara bildirilir.

Amatör Denizci Belgesinin denkliği

MADDE 17 – (1) İdare, Türk Vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin bir başka ülkeden aldıkları belgelerin denkliğinin kabulü için, belge veren ülkenin gerekli gördüğü şartların değerlendirmesini yapmaya yetkilidir.

(2) (Mülga:RG-8/5/2014-28994)  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 1/7/2004 tarihli ve 25509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör Denizci Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel teknelerin ölçümü

EK MADDE 1 – (Ek:RG-13/9/2009-27348)

(1) Özel teknelerin ölçümü, 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Kullanım esasları

EK MADDE 2 – (Ek:RG-13/9/2009-27348)

(1) Özel tekneler hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Bu tekneler, malikleri veya yetki verdikleri kişiler teknede bulunmaları kaydıyla, akraba ve arkadaşlarını gezi, eğlence ve amatör balıkçılık amacıyla tekneye alabilirler.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen seyir haddinden fazla kişiyle yola çıkan özel tekneler ile ticari maksatla yolcu veya yük taşıyan tekneler; “yolculuğuna izin verilmemiş” sayılır ve bunlar hakkında 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

İdari yaptırımlar ve cezalar

EK MADDE 3 – (Ek:RG-8/5/2014-28994)  

(1) (Değişik:RG-14/9/2018-30535)  ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 1000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(2) ADB belgesi ile ticari faaliyette bulunan kişilere 2500 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Faaliyetin tekrarı halinde ise ayrıca, kişinin Amatör Denizci Belgesi iki yıl süreyle askıya alınır.

(3) (Ek:RG-14/9/2018-30535) Bu maddedeki fiiller için, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan mutlak ceza tutarları, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG-13/9/2009-27348)

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (Değişik:RG-14/9/2018-30535)   

(1)    Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

_________________

(1) Bu Yönetmeliğin adı “Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi İle Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik” iken 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

(2)     Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

   Ekleri için tıklayınız.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/3/2008 26804
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1. 13/9/2009 27348
2. 2/10/2009 27364
3. 8/5/2014 28994
4. 14/9/2018 30535
5. 16/11/2018 30597

Özel Teknelerin Donanımı ve Kullanacakların Yeterliliği

Menderes Yahşi hakkında

Menderes Yahşi: (Rehber ve dalış eğitmeni) 8 Mayıs 1962 senesinde İstanbul doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini 1986 yılında bitirdi. 1989 - 1995 senelerinde bankacılık. 1995 - 2003 senesinde kurucularından olduğu Escortland Taksim'de bilgisayacılık yaptı. 2003 senesineden beri Antalya-Adrasan'da Deepfishing ve Adrasanbalik olarak, balık avı turları düzenliyor. Evli, bir çocuk babası.
Bu yazı DENIZCILIK TERIMLERI MEVZUAT, MEVZUAT kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

YORUMLAR (Lütfen, yorumunuz ile bize katkıda bulunun)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.